مرتب سازی بر اساس:
انتخاب کنید...
میدان ارتش
فروخته شده: 2
بدون نیاز به کوپن چاپی
70,000 تومان
39,200 تومان
44%
چهارباغ عباسی
فروخته شده: 2
بدون نیاز به کوپن چاپی
50,000 تومان
30,000 تومان
40%
خیابان هشت بهشت شرقی
فروخته شده: 2
بدون نیاز به کوپن چاپی
250,000 تومان
150,000 تومان
40%
خیابان هشت بهشت شرقی
فروخته شده: 1
بدون نیاز به کوپن چاپی
180,000 تومان
126,000 تومان
30%
هشت بهشت غربی
فروخته شده: 2
بدون نیاز به کوپن چاپی
80,000 تومان
44,000 تومان
45%
خیابان هشت بهشت شرقی
فروخته شده: 1
بدون نیاز به کوپن چاپی
180,000 تومان
100,800 تومان
44%
هشت بهشت غربی
فروخته شده: 1
بدون نیاز به کوپن چاپی
180,000 تومان
95,400 تومان
47%
خیابان هشت بهشت شرقی
فروخته شده: 1
بدون نیاز به کوپن چاپی
165,000 تومان
99,000 تومان
40%
هشت بهشت غربی
فروخته شده: 0
بدون نیاز به کوپن چاپی
140,000 تومان
70,000 تومان
50%
خیابان مدرس
فروخته شده: 2
بدون نیاز به کوپن چاپی
100,000 تومان
60,000 تومان
40%
میدان ارتش
فروخته شده: 1
بدون نیاز به کوپن چاپی
100,000 تومان
40,000 تومان
60%
خیابان بزرگمهر
فروخته شده: 1
بدون نیاز به کوپن چاپی
140,000 تومان
70,000 تومان
50%